زد

 

محصول زد، كه در پوشش سقف و دیوارها مورد استفاده قرار می گیرد با ارتفاع 16 تا 32 سانتیمتر با مشخصات ذیل تولید می‌گردد:

مشخصات كلی

نوع ورق

كمترین ضخامت

میلیمتر

بیشترین ضخامت

میلیمتر

طول استاندارد

متر

ورق گرم (سیاه) 2.00 4.00

6.00
زد