نبشی

 

این محصول به صورت نورد سرد و از نوار دو بر برش خورده كلاف گرم تولید می‌شود. هر دو وجه دارای سطوح هموار و انو كشیده هستند و بر یكدیگر عمود می‌باشند. همچنین لبه ها بدون پلیسه و دریدگی هستند.

مشخصات كلی

نوع ورق

كمترین ضخامت

میلیمتر

بیشترین ضخامت

میلیمتر

طول استاندارد

متر

ورق گرم (سیاه) 3.00 5.00

6.00نبشي