آبرو

 

این محصول از ارتفاع 8 تا 18 سانتیمتر با مشخصات زیر تولید می شود:

مشخصات كلی

نوع ورق

كمترین ضخامت

میلیمتر

بیشترین ضخامت

میلیمتر

طول استاندارد

متر

ورق گرم (سیاه) 2.00 3.00

6.00
آبرو