چهارچوب فلزی

 

در سه طرح ساده، فرانسوی و نگین با مشخصات زیر تولید می‌شود:

مشخصات كلی

نوع ورق

كمترین ضخامت

میلیمتر

بیشترین ضخامت

میلیمتر

طول استاندارد

متر

ورق گرم


(سیاه)

1.0

2.8

6.6

ورق سرد


(روغنی)
0.5 1.0 6.6


- قابلیت تولید با طول مطابق سفارش وجود دارد.
 

وزن یك شاخه 6.6 متری

  ضخامت - میلیمتر
  0.6 0.8 1 1.2 1.5 1.8 2 2.2 2.5
ساده 7 9 12 14 17 21 23 25 29
فرانسوی 7 10 12 15 18 22 25 27 31
نگین 9 12 15 18 22 26 29 32 37


چهارچوب فلزی ساده:

 

چهارچوب فلزی

 

چهارچوب فلزی فرانسوی:

چهارچوب فلزی

 

چهارچوب فلزی نگین:

چهارچوب فلزی