تجهیزات نصب خشك سنگ

 

ناودانی‌مشبك از ورق گرم نواربری شده به صورت نورد سرد تولید می گردد سپس به صورت سرد یا گرم گالوانیزه می شود. از این ناودانی، همان طور كه در عكس های زیر شان داده شده‌است، می‌توان جهت نصب سنگ نما به صورت خشك ( بدون احتیاج به ملات و سیمان ) استفاده كرد. با این روش هزینه اجرای نما به طور چشمگیری كاهش می یابد. همچنین وزن ساختمان پایین آمده و سرعت اجرای كار نیز افزایش می یابد.


مشخصات كلی

نوعورق
كمترین ضخامت


میلیمتر
بیشترین ضخامت


میلیمتر
طول استاندارد


متر
ورق گرم (سیاه) 2.00 4.00 0.3 - 12.0نصب سنگ


نصب سنگ


نصب سنگ


نصب سنگ