نيم گرد


مشخصات كلی

نوع ورق

كمترین ضخامت

میلیمتر

بیشترین ضخامت

میلیمتر

طول استاندارد

متر

گالوانيزه 1 2

6.0
زهوار