نبشی L25 و L24


این محصول در دو نوع معمولی بدون شیار و شیار دار تولید می
گردد و دارای مشخصات زیر می‌باشد:

مشخصات كلی 

نام محصول

ضخامت

(mm)

ابعاد

(mm)

طول استاندارد

(mm)

L24 0.70 - 0.40 24 × 24 4000
L25 0.70 - 0.40 25 ×‌25 4000

نبشی بدون شیار معمولی:


نبشي L25
 


نبشی شیاردار:


نبشي L25