پروفیل F47F47


مشخصات كلی

نام كالا

 

طول استانداردهر شاخه

( میلیمتر )

ابعاد محصول( میلیمتر )

ضخامت 

( میلیمتر )

عرض ارتفاع
پروفیل F47 4000 47 17.5 0.70 - 0.40


F47