اِستاد

 

این محصول در سه نوع C48 و C70 و C100 با مشخصات زیر تولید میگردد:


استاد










مشخصات كلی

نام كالا




 

طول استاندارد


هر شاخه

( میلیمتر )

ابعاد محصول


( میلیمتر )

ضخامت


 

( میلیمتر )

عرض ارتفاع
اِستاد C48 3000 48 35 0.70 - 0.40
اِستاد C70 3000 70 40 0.70 - 0.40
اِستاد C100 3000 100 40 0.70 - 0.40


- قابلیت تولید با طول مطابق سفارش .


اِستاد C48:


استاد