كرنربید


كرنربيد


مشخصات كلی

نام كالا

طول استاندارد هر شاخه

( میلیمتر )

ابعاد محصول ( میلیمتر )

ضخامت

( میلیمتر )

عرض ارتفاع
كرنربید 3000 24 - 0.70 - 0.40
كرنربید 3000 31 - 0.70 - 0.40


- قابلیت تولید با طول مطابق سفارش وجود دارد.


كرنربید 24:

كرنربيد