رانررانر
مشخصات كلی

نام كالا
 

طول استاندارد


هر شاخه 

( ميليمتر )

ابعاد محصول


( ميليمتر )

ضخامت
 

 

( ميليمتر )

عرض ارتفاع
رانرUH36
4000 36 17 0.70 - 0.40
36 24
36 28
رانرU50
4000 50 24 0.70 - 0.40
50 30
رانرU70
4000 70 24 0.70 - 0.40
70 30
رانرU100
4000 100 24 0.70 - 0.40
100 30رانر U100:رانر
 


رانر