تیر با جان سینوسی

 

جهت افزایش استحکام تیر، یکی از روشها موجدار کردن جان آن است. این کار باعث می شود تا کمانش جان بصورت موضعی در قسمتهای مسطح موج اتفاق افتد و در نتیجه افزایش در مقاومت نهایی کمانشی جان ایجاد گردد. همچنین باعث کاهش سختی محوری آن شده که در نتیجه اثر عوامل ایجاد کننده کرنش محوری جان نظیر نیروهای محوری ناشی از خمش، تغییرات دما، خزش و جمع شدگی در جان تیر کاهش یابد. علاوه بر این، اثرات ناشی از خطاهای ساخت در افزایش تنشهای محوری کم رنگ تر می گردد. 

تیر سینوسی فولادی جهت سبک سازی سازه های فلزی صنعتی و ساختمانی با مقاومت سازگار با استاندارد در شركت پروفیل فولادی اصفهان ساخته شده است.این تیر سینوسی در مقایسه با تیرآهن متداول در مقاومت یکسان حدود 40% وزن کمتری دارد. این وزن کمتر از سوی دیگر باعث افزایش بیشتر مقاومت سازه می شود. همچنین قیمت و زمان اجرای سازه را بطور چشمگیری کاهش می دهد. بسته به کاربرد و خواسته های مهندسی ابعاد تیر قابل تولید گوناگونی دارد.


تيرسينوسي


تيرسينوسي

تيرسينوسي
 

شمای کلی:

 

تیر شامل دو ناودانی ( پروفیلU شکل ) در بالا و پایین است و جان تیر از یک ورق فولادی سینوسی شکل ساخته شده است. ورق فولادی با جوش قلمی همراه با پوشش گاز CO2 یا پودر مخصوص از هر دو سو و از هردو جانب مطابق با استاندارد مهندسی جوش به ناودانیها متصل شده اند. ناودانی ها بصورت نورد سرد از نوع ROLL FORMING فرم می گیرند. ورقه فولادی نیز بصورت نورد سرد و بدون استرس کشش و خمش تولید می گردد.

تير سينوسي


تير سينوسي

کاربردها: 

سازه های صنعتی، سازه های فولادی، سازه های سبك، سازه های ساختمانی، سوله، پل، تیر، خرپا، دکل، جرثقیل، حاملهای بارکش افقی و عمودی، ستون.

 

 
تير سينوسي

ملاحظات فنی:

الف – در تیرهای با جان موجدار وظیفه تحمل تنشهای خمشی بطور کامل با بالها است و وظیفه تحمل برش با جان تیر است. به عبارت دیگر هیچ اندر کنشی بین برش و خمش درنظر گرفته نمی شود و در نتیجه ظرفیت خمشی این تیرها برابر با ممان پلاستیک بال است.

 

ب- تحت بارهای جانبی وارد شده به بال دو سازوکار لهیدگی برای جان وجود دارد. یا اینکه بال به سمت جان کمانه کرده و بدون درنظرگرفتن جان تا حد جاری شدن بال پیش میرود و یا اینکه جان درمحل زیر بال در اثر خمش بال درجهت قایم جاری می شود. در هر دو ساز و کار، مقدار بار نهایی به دقت اثر بار و پارامترهای موج بستگی دارد. افزایش ارتفاع مقطع باعث افزایش ظرفیت برشی تیر می شود، درحالیکه در مقاومت لهیدگی در مقابل بارهای جانبی بی تاثیر است.

 

پ- بطورکلی تیرورقهای با زاویه موج بیشتر و جان و بال ضخیمتر، مقاومت نهایی بیشتری در لهیدگی و برش از خود نشان می دهند.

 

ت- کمانش موضعی بال تحت فشار در عرضی بیشتر از نصف بال اتفاق می افتد. مشاهدات انجام شده، زاویه موج را به عنوان اصلیترین پارامتر در تعیین عرض موثر بال معرفی می کند. 

 

ث- بررسی اثر پارامترهای موج سینوسی بر روی مقاومت نهایی تیرهای با جان تماماً موجدار بیانگر افزایش 1/5 تا 2 برابری در مقاومت کمانشی این تیرها است.